Green Deal Brabant is een onderdeel van

Informatie

Visie

De energietransitie zoals hierboven geschetst, heeft vele dimensies. Technologie, regelgeving, sociale en culturele normen, gedragsverandering en nieuwe verdienmodellen spelen een rol naast vele andere aspecten. Kortom, vernieuwende serviceconcepten en producten zijn nodig op vele fronten. De veelheid aan aandachtspunten vraagt dat alle hierboven genoemde betrokken partijen zelf én met elkaar hun rol spelen in het realiseren van deze energietransitie.

Binnen het kader van de energietransitie kunnen de partijen elkaar vinden op een onderwerp dat gemeenschappelijk is, namelijk de infrastructuur. Oftewel: de ‘verbindingen’, ‘de interconnectie’ tussen plaatsen waar sprake is van opwekking, opslag en efficiënt gebruik van energie.

Het is te verwachten wanneer de bronnen zon en wind een substantieel aandeel vormen in de energievoorziening, dat gaat meespelen dat deze bronnen – naar hun natuurlijke aard – niet constant dezelfde hoeveelheid energie leveren. Dit betekent dat het energiegebruik en aanbod in een gebied optimaal met elkaar moeten kunnen meebewegen.  

Dit ‘kunnen meebewegen’ heeft grote consequenties. Zowel technische consequenties tussen apparaten, als in de interactie tussen mensen en apparaten. Hier zijn nieuwe services en producten voor te ontwerpen, te implementeren en in de complexiteit van de werkelijkheid te ervaren. Dit vraagt om een open aanpak door vernieuwingsgezinde partijen. 

Deal

De partijen in de Green Deal hebben onderschrijven bovengenoemde visie en willen individueel en in samenwerking een rol spelen in het tot stand brengen van vernieuwende energie-serviceconcepten en producten van en door burgers, professionele gebruikers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de provincie Noord-Brabant.

Deze partijen zullen gericht werken aan het tot stand brengen van goede proposities en de bevindingen delen ter lering voor een volgend project. Het samenbindend element is het delen van informatie via een platform omtrent veranderingen in de infrastructuur van de energiehuishouding. Dit betreft zaken als waarom, hoe en wat er aan energie infrastructuur wordt veranderd en wat de leerpunten en de resultaten hiervan zijn. Daaronder wordt ook de (verwachte) bijdrage aan economische bedrijvigheid in de provincie Noord-Brabant, CO2 reductie en/of andere klimaatdoelstellingen verstaan.

Concreet

De partijen werken generieke diensten en productenpakketten uit en verbeteren deze iteratief  voor eigenaren en instanties met energieactiviteiten, op de volgende schaalniveaus:

A1 -  gebouwengroep en hun omgeving,
B1 -  campussen en/of bedrijfsterreinen.

Waarin onder andere aandacht is voor:

  • Uitwisselingsmogelijkheden van restenergiestromen (waaronder warmte),
  • Diverse decentrale energieverkrijgingsmogelijkheden (warmte, gas, elektra),
  • Deelnamemogelijkheden in buurt energiecoöperatie(s);  organisatorische en financiële varianten,
  • Gedragsvraagstukken,
  • Moderne energiezuinige openbare verlichting,
  • Mobiliteitsconcepten met elektrische aandrijving.

Deelnemers

De Green Deal Brabant is onderschreven door kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, koepelorganisaties, bedrijven, overheden, cooperaties, en zo voort.